lejebetingelser​

§1 LEJEPERIODE

Lejemålet tager sin begyndelse ved det lejedes udlevering, eller når det lejede efter rekvireret montage stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører, når det lejede indgår på ud lejers lager, eller når det lejede afmeldes til demontage. Modtages det lejede inden kl. 7.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag.

§2 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

Som vederlag for brugsretten til det lejede betaler brugeren en fast daglig leje, som foran anført. Hvor andet ikke er anført er leje pr. dag. Lejen beregnes fra leveringstidspunktet. Ved udlejning af stillads, generatore over 3 kW, varmekanoner, kondenstørrere og pumper, beregnes den ugentlige leje til 7 dage, øvrige materiel 5 dage. Udlejeren er berettiget til den for lejemålet gældende leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele lejeperioden.

§3 OPSTILLING OG INSTRUKTION

Den anførte daglige leje er excl. levering, foretaget opstilling, instruktion og afhentning, som beregnes efter gældende takster. For opstilling og instruktion som ønskes udenfor normal arbejdstid er udlejer berettiget til at beregne overtidstillæg efter gældende takster. Lejeren afholder udover lejen alle udgifter til el-tilslutning og tilslutning til vand, tillige med brændstof og smøremidler.

§4 LEVERING

Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker, brand el. lign., samt transport uheld. Brugeren underrettes ved forhold af nævnte art, men har intet erstatningskrav uanset forsinkelsens årsag. Hvis forhold hos brugeren medfører forsinkelse i levering uden forudgående underretning til udlejer betragtes leveringsdagen, som foran anført, som denne kontrakts ikrafttrædelsesdato, og udlejer er berettiget til at beregne sig leje fra denne dato.

§5 AFLEVERING OG AFBESTILLING

Sker kun ved direkte henvendelse til udlejer, hvor det er udleveret. Ved materiellets aflevering foretages et eftersyn på vort værksted og evt. rengøring og reparation, der ikke skyldes normal slitage og brug, debiteres ekstra ud over den normale lejepris, og evt. manglende dele vil blive debiteret samtidig med faktureret leje. Reparationsdage betragtes som lejedage.

§6 RISIKO OG ANSVAR

Brugeren bærer forsikringsmæssigt det fulde ansvar overfor tredjemand med hensyn til skader forvoldt i lejeperioden som måtte kunne henføres til det lejede. Undladelse af at tegne forsikring medfører ansvarsfrihed respektive regresret for udlejer i forhold til lejeren. For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter udlejer i det omfang, ansvaret kan pålægges dem. Udlejer påtager sig dog intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er tillige ansvarlig for forsikringsmæssig og lovmæssig korrekt anvendelse af det lejede og forpligtet til at give de fornødne anmeldelser til arbejdstilsynet og andre myndigheder. Forsikringsbetingelser (uddrag)

Selvrisiko:

Lejer hæfter for selvrisiko på materiel lejet hos Smartlift udlejning – en del af Sydkystens Vinduer ApS med følgende beregning pr. skade af materiellets nyværdi.

Nyværdi: Selvrisiko pr skade:

0 – 50.000 kr. 10.000 kr.

50.000 – 200.000 kr. 12.000 kr.

200.000 – 300.000 kr. 16.000 kr.

300.000 – 500.000 kr. 20.000 kr.

500.000 – derover 25.000 kr.

Skurmateriel- uanset nyværdi 25.000 kr.

Dækning:Brand, tyveri, hærværk og vandskade på udlejningsmateriel udlejet i Danmark.

Forsikringen omfatter skade ved pludselige hændelser af en hvilken som helst årsag.

For at opnå forsikringsdækning skal tyveri eller hærværk straks anmeldes til politiet og udlejer. Ved øvrige kontakt udlejer.

​​

Der opnås ikke erstatning i følgende tilfælde:

a)​Skade som skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af lejeren eller skade der forvoldes under indflydelse af beruselse eller lignende.

b)​Maskiner anbragt på søfartøj-skibe-pontoner eller lignende

c)​Simpelt tyveri af bærbart værktøj eller lignende.

d)​Driftstab, bøder eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader. (Strejker-natur-forstyrrelser m.m.)

e)​Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.

f)​Dækker ikke totalskade der består i at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsag.

Forsikringen dækker ikke skader, eller udbredelse af skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med:

- Jordskælv eller andre naturforstyrrelser

- Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder

- Atomkernereaktioner for eksempel kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid.

- Terrorhandling, hvor der benyttes såkaldte NBCR- våben, dvs. Nukleare, Biologiske, Kemiske og Radioaktive våben.

Forsikringen dækker ikke skade, der alene rammer gummihjul/ bælter.

Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes at maskinen overbelastes eller ikke anvendes efter dens forskrifter eller konstruktion.

§7 FORHOLD UNDER LEJEPERIODEN

Lejeren er pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand, som det er modtaget bortset fra normal slitage. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede i lejeperioden. Udlejer påtager sig ikke risikoen for eventuelle driftstab o.lign. Uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til det lejede.

§8 SERVICEBETINGELSER

Udlejer afholder fornødne udgifter til alm. Vedligeholdelseseftersyn som foretages af firmaets montør. Dog erholder lejeren reparationsudgifter på det lejede som må udføres som følge af misbrug eller anden selvforskyldt skade, tillige med omkostninger på det lejede som kan henføres til fejl i strømtilførsel, tilslutning, materialeudvalg o.lign. I tilfælde, hvor service nødvendigvis må finde sted udenfor normal arbejdstid, debiteres arbejdstiden til normal overtidsbetaling efter gældende takst for sådan service. I tilfælde, hvor maskinen nødvendigvis skal på værksted som følge af ovennævnte forhold, betaler lejeren disse transportomkostninger til udlejeres kostpris. Reparationer på vort materiel må kun udføres af udlejeres værksted, eller en af os henvist reparatør.

§9 GENERELT

Brugeren må ikke uden udlejeres samtykke fjerne det lejede fra den i lejekontrakten anførte adresse/leveringsadresse og ikke installere eller anbringe det leje på en sådan måde, at dette kan henføres til tilbehør til fast ejendom dog hermed omfattet af panterettigheder i denne. Lejekontrakten indeholder hele aftalen mellem lejeren, og ingen tidligere aftaler, som ikke fremgår af denne kontrakt forpligter udlejer.

Har du brug for en professionel lift?

Udfyld formularen, og få et uforpligtende tilbud på den lift du skal bruge. 

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt